เรียกข้าว่า เสรีภาพ อีเนส แคนเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น อีเนส แคนเตอร์ ฟรีด้อม

อีเนส แคนเตอร์ เปลี่ยนชื่อเป็น “อีเนส แคนเตอร์ ฟรีด้อม โดยขยับ คำว่า แคนเตอร์ มาเป็นชื่อกลาง แล้ว ใช้ “ฟรีด้อม” เป็นชื่อบนหลังเสื้อแทน เพื่อสื่อถึงการเรียกร้องเสรีภาพของเขา