เราชนะ 2000 อีก 3 เดือน โอนเป็นเงินเข้า 7000

ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีมีหลายกระแสแนะนำรับบาลว่าเราชนะ 2 พัน คงไม่พอ โอนเงินสด 7 พัน เข้าบัญ​ชีดีก​ว่า

ข่ๅวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนสอบถามทางประชาชนคิดยังไงกับทางเราชนะถ้าเปลี่ยนจาก 2 พัน บาทเป็น 7 พัน บาทสำหรับคนที่ร อหรือค นที่ถื อบั ต รคนจนที่ใช้จ่ายผ่านบั ต รประชๅชนที่จะมีเงินเข้าจากทางลั ดโอนทุกวันศุกร์จะเริ่มครั้งแรกในวันที่21 พฤษภาคม 2564 นี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของทางรั ฐ บ า ลส่วนคนที่ได้สิทธิ์แล้วมันก็คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอพพลิเ คชั่ นที่มีชื่อว่าเอาตังค์จะมีการโoนเงินเข้าทุก

วันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นี้ข่าวล่ๅสุ๑ ที่ FM ได้แจ้งจ า กวงในมาตรวจสอบพบว่าเราชนะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาค

กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1 พันบาทจะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับโดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่ๅนแอปเป๋าตั ง

โครการ “เราชนะ” จำน ว นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ “ม.33 เรารักกัน”จำน ว นกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้าน ค น โ ด ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ล ะ 1000 บาทเป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564